Aviso legal

Aviso legal

Aquest Avís Legal regula l’accés per part de l’USUARI del Lloc Web als continguts proporcionats per BELLAVISTA LEGAL, (d’ara endavant BELLAVISTA). La simple utilització de la informació continguda en aquest Lloc Web implica la total acceptació de l’Avís Legal, pel que aconsellem que hi accedeixi periòdicament, atesa la seva constant actualització.

INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment d’allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de  l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), us fem avinent que el titular del domini <bellavistalegal.eu>  és BELLAVISTA LEGAL, S.L. (CIF B59553859), amb domicili social a l’Av. Diagonal 463 bis, 08036 Barcelona.

Contacte: ip@bellavistalegal.eu

CONDICIÓ D’USUARI:

La navegació, accés i ús del lloc web <bellavistalegal.eu>  confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús aquí establerts, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web <bellavistalegal.eu> proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, pel que l’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts contràriament a allò que disposen les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES:

La informació referent a les polítiques de privacitat i cookies aplicades a <bellavistalegal.eu> estan disponibles a:

POLÍTICA DE PRIVACITAT: www.bellavistalegal.eu/politica-de-privacitat-proteccio-de-dades/

POLÍTICA DE COOKIES: www.bellavistalegal.eu/politica-de-cookies/

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts de <bellavistalegal.eu>, pel que fa al text, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc. són titularitat exclusiva de BELLAVISTA  i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

BELLAVISTA és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que composen el Lloc Web <bellavistalegal.eu>. Així mateix, queden reservats a favor de BELLAVISTA, tots el drets sobre qualssevol continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporen a <bellavistalegal.eu>, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web; entre d’altres l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges; gravacions; programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

Vostè es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni, en cap cas, modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé BELLAVISTA  o bé els legítims titulars dels drets incorporen a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes dactilars, etc.) i /o l’accés, visualització i, en tot cas, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

BELLAVISTA es reserva tots els drets relacionat amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu Lloc Web <bellavistalegal.eu>, i no li concedeix cap altra llicència o autorització d’ús sobre la seva Propietat diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula.

RESERVA DE DRETS:

BELLAVISTA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a <bellavistalegal.eu>, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

BELLAVISTA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés i/o ús de <bellavistalegal.eu>, ni assumirà responsabilitat de cap mena per problemes tècnics  o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS:

Sobre la informació: BELLAVISTA no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través del Lloc Web <bellavistalegal.eu>. Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa  BELLAVISTA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de dits continguts, ni dels danys ni perjudicis que li esdevinguin a vostè o a tercers en base a la informació obtinguda en aquest Lloc Web.

De la qualitat del servei: Vostè admet conèixer i ser conscient de l’existència de la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A vostè li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics danyosos, sense que BELLAVISTA sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a <bellavistalegal.eu>.

De la disponibilitat del servei: L’accés a <bellavistalegal.eu>  requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals escapa al control de BELLAVISTA. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. BELLAVISTA  no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a  l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits en o mitjançant el portal: Aquest Lloc Web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats). En aquests casos, BELLAVISTA actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb allò que disposa la LSSICE, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura  que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar dits continguts. Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a BELLAVISTA, qui actuarà amb tota diligència per a retirar els enllaços que sigui convenient. BELLAVISTA, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els Llocs Enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS:

Tot enllaç de tercers a  <bellavistalegal.eu>  haurà d’ésser a la seva pàgina principal. Vostè i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada a la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de BELLAVISTA.

Vostè no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut de  <bellavistalegal.eu> , ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços engalzats (“link inline”) de les pàgines de BELLAVISTA. No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre el Lloc Web  <bellavistalegal.eu> .

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants  sobre el Lloc Web <bellavistalegal.eu> o qualsevol de les propietats de BELLAVISTA i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que BELLAVISTA col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició del Lloc Web en el  que s’estableix l’enllaç.

El Lloc Web en que s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BELLAVISTA, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per BELLAVISTA. Així mateix, el Lloc Web en el que s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

BELLAVISTA es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

PROHIBICIONS:

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de BELLAVISTA.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que vostè hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o bé que estigui legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de BELLAVISTA o de tercers que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en dits equips informàtics.
  • L’obtenció o inclús l’intent d’obtenció dels continguts fent servir per aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

LEGISLACIÓ:

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc Web serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per això els Jutjats i Tribunals  de la ciutat de Barcelona (Espanya).