Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat i protecció de dades

RESPONSABLE:
BELLAVISTA LEGAL, S.L.

FINALITAT:
GESTIÓ DE CONSULTA I REQUERIMENTS WEB; GESTIÓ DELS CLIENTS POTENCIALS I CONTACTES DE L’EMPRESA; ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS; GESTIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL AMB ELS  CLIENTS; MANTENIMENT  DE LLISTES  DE SUPRESIÓ ACTUALITZADES PER EVITAR SER CONTACTAT SI VOSTÈ AIXÍ HO  SOL·LICITA; PERMETRE  EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB /APLICACIONS A TRAVÉS DE COOKIES TÈCNIQUES I FUNCIONALS; REALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES.

LEGITIMACIÓ:
CONSENTIMENT EXPRÉS, COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

DESTINATARIS:
NO CEDIREM DADES A TERCERS, LLEVAT OBLIGACIÓ LEGAL.

EXERCICI DE DRETS:
EXERCICI DELS DRETS DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT DE LES DADES, ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ A:  ip@bellavistalegal.eu

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
POT CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES A LES CLÀUSULES QUE ES PRESENTEN A CONTINUACIÓ.

En compliment d’allò que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”), relatiu a la protecció de les persones físiques  respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, BELLAVISTA LEGAL, S.L. (d’ara endavant BELLAVISTA) l’informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <bellavistalegal.eu> seran incorporades a un fitxer de dades sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemades mentre gestionem  les seves peticions o consultes, mentre hi hagi una relació de serveis vigent o fins que vostès ens indiquin altrament.

Les finalitats de les operacions de processament de dades que duu a terme BELLAVISTA com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són exclusivament la gestió de consulta i requeriments web; gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa; gestió de la relació amb els clients; enviament de newsletters i comunicacions  comercials del seu interès; manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè  ho sol·licita, permetre el funcionament del nostre lloc web /aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals,  realització d’estadístiques.

Les categories de dades tractades per BELLAVISTA, corresponen a:

 1. Dades identificatives.
 2. Direccions postals o electròniques.
 3. Informació comercial i econòmica.
 4. Característiques  personals.

Mentre no se’ns comuniqui altrament, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades,  que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

La base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats que es volen assolir és:

 1. Gestió de consulta i requeriments web: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 2. Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 3. Gestió de la relació amb els clients: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 4. Enviament de newsletters i comunicacions informatives del seu interès. CONSENTIMENT EXPRÉS.
 5. Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita: OBLIGACIÓ LEGAL.
 6. Permetre el funcionament del nostre lloc web /aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals: INTERÈS LEGÍTIM.
 7. Realització d’estadístiques:  INTERÈS LEGÍTIM.

Els informem que l’ús dels formularis disponibles a <bellavistalegal.eu>  està limitat a aquells usuaris majors d’edat, per tant quan en faci ús, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que se’n derivarien si no fos així. Els formularis posats a la seva disposició poden omplir-se en l’idioma que vostè desitgi. Tanmateix BELLAVISTA no es responsabilitza dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud en cas d’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament  dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestatiu no obstant, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

BELLAVISTA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, i per això els garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió de dites dades a tercers.

A l’entregar voluntàriament les seves dades CONSENT EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de BELLAVISTA, així com la seva comunicació a entitats -la connexió de les quals amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria- i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENT EXPRESSAMENT la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol  moment mitjançant l’exercici dels drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que BELLAVISTA li garanteix, dirigint-se per escrit a  ip@bellavistalegal.eu

Així mateix l’informem que BELLAVISTA ha assignat de forma voluntària un DPO (Delegat de Protecció de Dades) per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament amb qui pot posar-se en contacte a través de la següent adreça: dpo@bellavistalegal.eu